Allerlei dingen te doen
home promotie & reclame trainingen & workshops contact
personeelsfeesten
bedrijfsfeesten
teambuilding
workshops
training & seminars
zeiltochten
jubileumfeesten
bruiloften
voor kinderen
faciliteiten
catering
artiesten
licht & geluid
dienstverlening
attracties
promotie
relatiegeschenken

 
voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Stadsarrangement

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Alkmaar.

Artikel 1: Algemene Bepaling 

1. Opdrachtnemer: Stadsarrangement gevestigd te Wijdenes

2. Opdrachtgever: de wederpartij van de Opdrachtnemer 

3. Project: de activiteit die door Opdrachtgever is bedongen  

Artikel 2: Toepasselijkheid 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door opdracht-nemer met Opdrachtgever ter zake van advies, organisatie en uitvoering van evenementen en zijn mede van toepassing op alle handelingen en werkzaamheden door of in opdracht van opdrachtnemer verricht. 

2. Opdrachtnemer heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook voor de reeds bestaande overeenkomst en treden in werking 30 dagen na bekend making ervan. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na bekendmaking conform het bepaalde in artikel 4 wordt hij geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd. 

3. Toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

Artikel 3: Totstandkoming 

1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van de offerte van Opdrachtnemer, waarbij het moment van de ontvangst van de schriftelijke aanvaarding door Opdracht-nemer geldt als moment van aanvang van de overeenkomst. 

2. De offerte welke Opdrachtnemer doet aan Opdrachtgever is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping dient uiterlijk onverwijld na het moment van aanvaarding te geschieden. 

3. Iedere verlangde afwijking van of toevoeging aan de offerte van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever behoeft de schriftelijke instemming van Opdrachtnemer, die nadrukkelijk het recht heeft daarvoor extra kosten te berekenen. 

4. Kennelijke fouten in de offerte binden Opdrachtnemer niet. 

5. De kosten verbonden aan het uitbrengen van offertes en de daarbij behorende bescheiden zullen indien de opdracht leidt tot een overeenkomst, niet in rekening worden gebracht, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen. 

6. Alle in de offerte aangeboden concepten en/of ideeën blijven ook tot na de totstandkoming van de overeenkomst en na de uitvoering van het project, uitdrukkelijk vallen onder het auteursrecht en derhalve eigendom van Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

7. Indien na het sluiten van de overeenkomst de kostprijsbestanddelen van goederen en/of diensten waarop Opdrachtnemer haar prijs heeft gebaseerd, worden verhoogd, heeft Opdrachtnemer het recht deze verhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtgever heeft hierdoor niet het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. 

8. Alle genoemde prijzen in de offerte en overeenkomst van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn exclusief 19% omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswegen worden opgelegd, tenzij anders vermeld.  

9. Opdrachtnemer draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal e.d., voor zover door onafhankelijke derden gepubliceerd en/of vervaardigd.  

Artikel 4: Annulering en opzegging 

1. Indien de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) wordt geannuleerd door Opdrachtgever, dat wil zeggen door hem met onmiddellijke ingang wordt opgezegd, is Opdrachtgever de in de opdracht- bevestiging vermelde annuleringskosten aan Opdrachtnemer verschuldigd. Deze bepaling geldt onverminderd in het geval de annulering het gevolg is van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever. 

2. Opdrachtnemer kan de overeenkomst slechts wegens gewichtige omstandigheden opzeggen bij aangetekend schrijven onder opgaaf van redenen. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Opdrachtnemer aan de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd of verlangd op de wijze zoals overeengekomen. 

3. Opdrachtnemer zal trachten gelijktijdig met de bedoelde opzegging een gelijkwaardige, naar gang-bare normen acceptabele activiteit aan te bieden. Wordt dit alternatief niet aangeboden dan worden de reeds door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde facturen binnen vier weken aan Opdrachtgever terugbetaald.  

Artikel 5: Wijzigingen 

1. Opdrachtnemer heeft alleen het recht de activiteit op een wezenlijk punt te wijzigen in geval van gewichtige omstandigheden als bedoeld in artikel 4 lid 2. In het geval de wijziging het gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, dan heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van het recht kosteloos te annuleren, is hij gehouden dit bij aangetekend schrijven kenbaar te maken aan Opdrachtnemer binnen 24 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging. 

2. Opdrachtnemer kan zo nodig het project wijzigen op niet-wezenlijke punten zonder dit vooraf kenbaar te maken. 

3. Opdrachtnemer is gerechtigd extra gemaakte uren te facturen aan de Opdrachtgever, op het moment dat er meer werk verricht wordt door de Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever, dan van te voren is afgesproken. 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid 

1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever voortkomende uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst indien er sprake is van grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer. 

2. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk wegens schade, veroorzaakt door bij de uitvoering betrokken derden, tenzij deze schade voortvloeit uit en veroorzaakt is door opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer. 

3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere aanspraak op schadevergoeding van bij de uitvoering betrokken derden, voor zover deze schade is veroorzaakt door Opdrachtgever en/of gasten en/of medewerkers van Opdrachtgever. 

4. De levering door derden van goederen en/of diensten bij de uitvoering van de overeenkomst is aan geen andere garantie onderworpen dan die welke Opdrachtnemer van de betreffende derde heeft bedongen. 

5. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het totaal van de projectsom exclusief de omzetbelasting. 

6. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen en ontheffingen ten einde de overeenkomst goed te kunnen uitvoeren. 

7. Indien een overeenkomst niet of slechts ten dele door Opdrachtnemer of door haar ingehuurde derden kan worden uitgevoerd, vermindert dit niet de betalingsverplichting van Opdrachtgever volgens de in de overeenkomst overeengekomen kosten bij annulering. 

8. Indien de veiligheid van Opdrachtnemer of van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden op de plaats of in de directe omgeving van de plaats van de uitvoering van het project niet voldoet aan de vereiste veiligheidsnormen en/of indien de benodigde vergunningen en/of ontheffingen ontbreken zal de uitvoering in zijn geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte, niet plaatsvinden, waarbij Opdrachtgever gehouden is de gehele overeengekomen projectsom te voldoen.    

Artikel 7: Uitvoering 

1. Opdrachtnemer verplicht zich het project naar beste kunnen uit te voeren. 

2. Opdrachtgever is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Opdrachtnemer ter bevordering van een goede uitvoering van het project en Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen of die van zijn medewerkers en/of gasten en deelnemers, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte Opdrachtgever. 

3. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van het project daardoor in sterke mate kan wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt kan door Opdrachtnemer van (voortzetting van) het project worden uitgesloten, indien van Opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen tegenover deze deelnemer. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem of de betreffende deelnemer kan worden toegerekend. 

4. Opdrachtgever en/of deelnemer is verplicht nalatigheid in de uitvoering van de overeenkomst die ter plaatse wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk mee te delen aan de leiding van het project ter plaatse of rechtstreeks aan Opdrachtnemer. 

Artikel 8: Reclame/betaling 

1. Opdrachtgever verplicht zich voldoende op de hoogte te stellen van de prestaties van Opdrachtnemer en van de prestaties van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. 

2. Opdrachtgever is gehouden het verschuldigde zonder enige korting te voldoen binnen de betalings-termijn die in de factuur van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is vermeld dan wel binnen de betalingstermijn die in de overeenkomst is vermeld. 

3. Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om ten aanzien van het project en/of de overeenkomst de betaling van een voorschot te vorderen op de overeengekomen prijs. Betaling van dit voorschot dient te geschieden na ontvangst van de factuur en volgens de in de factuur aangegeven betalingstermijn. Bij niet betalen (of niet betalen binnen de betalingstermijn) van dit voorschot is Opdrachtgever van rechts-wege in verzuim. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering van het project stop te zetten. Dit alles onder gebondenheid van Opdrachtgever om de annuleringskosten te voldoen zoals in de overeenkomst vermeld. Zulks laat onverlet het recht van Opdrachtnemer de aantoonbare meerkosten te claimen. Voorts is Opdrachtgever alsdan verplicht Opdrachtnemer te vrijwaren voor alle schadeclaims van bij de opdracht betrokken derden. 

4. Verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen één werkdag na de factuurdatum en zonder protest te zijn behouden. 

5. Bij het overschrijden van de betalingstermijn is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf de dag dat de betaling had moeten geschieden aan Opdrachtgever een rente in rekening te brengen van 2,0% per maand of gedeelte van een maand. 

6. Alle kosten die Opdrachtnemer maakt om het haar toekomende bedrag te incasseren, zowel de buitengerechtelijke kosten als de gerechtelijke kosten, komen voor rekening van Opdrachtgever.  

7. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige vordering die hij heeft op Opdrachtnemer of pretendeert te hebben op Opdrachtnemer, te verrekenen met de vordering(en) van Opdrachtnemer op Opdrachtgever. 

8. Indien Opdrachtgever met de vervulling van zijn betalingsverplichting in verzuim is, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surséance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf verkoopt, liquideert of als er beslag wordt gelegd op één of meer van zijn goederen bij toepassing van de regeling “Schuldsanering Natuurlijke Personen”, is Opdrachtnemer niet meer gehouden de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan na te komen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding en op vergoeding van gelden voortvloeiende uit deze overeenkomst. 

9. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder enige aanmaning of in gebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of in gebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de Opdrachtnemer de vordering uit hande geven, in welk geval Opdrachtgever naast het aan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van de gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe adviseurs naast de inrechte vastgestelde kosten.  

Artikel 9: toepasselijk Recht en bevoegde rechter 

1. Op alle overeenkomsten en afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is het Nederlands Recht van toepassing. 

2. Ook in het geval Opdrachtgever gevestigd is in het buitenland of in het geval de uitvoering van het project geheel of gedeeltelijk plaatsvindt in het buitenland, is het Nederlands Recht van toepassing bij geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 

3. Geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voortvloeiende uit of in verband met de overeenkomst of uitvoering van het project zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.  

Artikel 10: Registratie en communicatiewerkzaamheden 

1. Onder registratie en communicatiewerkzaamheden worden die werkzaamheden verstaan die verricht worden om te communiceren met deelnemers en/of gasten en die nodig zijn om te regi-streren of deelnemers en/of gasten aanwezig dan wel afwezig zullen zijn bij de betreffende bijeen-komst of evenement. De communicatie geschiedt middels e-mail en/of internet(- toepassingen) en postaal. 

2. Indien tengevolge van niet tijdige aanlevering van werk, gegevens of reactie/feedback door opdrachtgever de opdracht alleen tijdig kan worden uitgevoerd door inschakeling van derden of door overwerk e.d., zal De afdeling organisatie daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet tijdige aanlevering van werk, gegevens of reactie/feedback door opdrachtgever is De afdeling organisatie gerechtigd de datum van uitvoering van de betreffende (deel-) werkzaamheden nader vast te stellen.  

3. De afdeling organisatie en/of haar leveranciers/onderaannemers dragen zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade. 

4. De afdeling organisatie is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van registratiepagina’s en/of web-site’s ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, telefonie, e.d. 

5. Het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van een registratiepagina en/of website applicatie geeft opdrachtgever nimmer recht op enige schadevergoeding of prijskorting. De afdeling organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde. 

6. De afdeling organisatie is niet aansprakelijk voor beveiliging van of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. De afdeling organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies, beschadiging of onjuist gebruik van data of vertrouwelijke en geheime informatie. 

7. De afdeling organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnen-gehaalde gegevens of software of bestanden. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen. 

8. De afdeling organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraging van postzendingen, verlies of beschadiging van poststukken of verkeerde bezorging van poststukken.   

Artikel 11: Beëindiging van overeenkomst 

1. De Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met de Opdrachtgever te beëindigen wanneer er sprake is van; overmacht, onzedelijkheid, en wanneer de opdracht een verstoring van de openbare orde veroorzaakt.  

Artikel 12: Verlies of diefstal 

1. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten of gegevens die voorwerp van overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.  

Hoorn, 28 juli 2009  

 

Bel mij a.u.b.
Graag een offerte
Tell a friend